Utvärdering av effekter

UTVÄRDERING AV EFFEKTER

Vi vill påminna om möjligheten att registrera i HabQ för att utvärdera effekter av olika mer omfattande åtgärder för familjer som har behov av fördjupat/utökat stöd. Ni kan använda HabQ i ett förbättringsarbete om ni vill testa en ny metod eller om ni vill testa att använda någon av våra mått som kartläggning av behov.

Exempel på mer omfattande åtgärder kan vara ACT-grupper som stöd i stresshantering (QQ005 eller om ni vill ange metod i fritext QQ005:1), samtalsgrupper som gör det möjligt med fördjupade samtal och erfarenhetsutbyte (QV013), föräldraträning utifrån manualbaserad metod ex COPE (DU028, eller om ni vill ange metod DU028:1–6). Andra insatser som är vanliga är stödjande samtal (DU007) som sker i en behandlingsserie och inte enbart enstaka samtal.

Vi erbjuder tre olika PROM (patient-reported outcome measure) som för-respektive eftermätning.  Vi har sett det som önskvärt att alla använder NCSQ (egen skattning av behov i föräldraskapsstöd) för att få en enkel gemensam skala och sedan kan ni välja HAD (egen skattning av ångest och depression) och/eller SSF (styrkor och stress i föräldraskapet) beroende på vad ni bedömer skulle passa. Vi vill nu informera om att ni själva kan välja vilken/vilka PROM ni vill använda. Även om ni valt enbart samtal för att bedöma behovet av stöd och komma överens om insats så kan ni administrera en eller flera av skalorna före åtgärden påbörjas och efter avslut och därmed få en systematisk uppföljning.

När det gäller NCSQ finns inga rekommendationer för vilken nivå av behov som bör ge insats utan det bör ske i en dialog med föräldrarna.  SSF är en skala som är direkt utformad för att följa upp föräldraskapsstress och är därför att rekommendera. I HabQ finns också inlagt ”cut-off gränser” som pekar på risk för psykisk ohälsa och behov av insats. HAD är en screening av symptom på ångest och depression där höga värden bör innebära en rekommendation om att söka stöd för egen del från annan vårdgivare samtidigt som man kan planera för föräldraskapsstöd inom habiliteringen.

Vill ni veta mer eller diskutera kring utvärdering med stöd av HabQ :s PROM så skicka ett mail till undertecknad.

Carina Folkesson
carina.folkesson@regionvasterbotten.se