Om HabQ

Det finns ett stort behov av att utvärdera effekter av olika habiliterande åtgärder för barn och vuxna med funktionshinder. Idag saknas uppföljningsdata angående habiliteringarnas verksamhet i databaser och register. Patientgrupperna är små och heterogena vilket försvårar studier. Det är av stort värde att beskriva naturalförlopp och effekter av olika åtgärder, om habiliteringsbehov tillgodoses och om hälsofunktionstillstånd förbättras och bibehålls. Registret bidrar till att ge vårdnadshavare, barn och vuxna större inflytande i habiliteringen samt förbättrad vägledning och information.