Mål

Nytta för brukaren

Övergripande mål för HabQ

 • att säkerställa god vård och verka för att den specialiserade habiliteringen är kunskapsbaserad, ändamålsenligt och patientfokuserad. Att undersöknings- och behandlingsmetoder med god evidens används och utvärderas

Specifika mål för HabQ

 • att alla barn/ungdomar med cerebral pares erbjuds en samlad multiprofessionell hälsouppföljning
 • att alla barn/ungdomar med antagen remiss för autism före 6 års ålder erbjuds en samlad multiprofessionell hälsouppföljning
 • att individuella resultat från hälso- och funktionsuppföljningen kan relateras till resultat på gruppnivå och vara en del av dialogen mellan professionella, personen och närstående kring kliniska beslut och habiliteringsplanen
 • att säkerställa att alla närstående erbjuds bas- och vid behov fördjupat föräldrastöd
 • att kartlägga och säkerställa att barn med autism erhåller utredning och tidiga strukturerade mångsidiga intensiva insatser (MII)
 • att skillnader i närståendes upplevelse av kvalitet i verksamheten, upplevelse av föräldrastöd och skillnader i åtgärdsutbud kartläggs och synliggörs i öppna jämförelser mellan verksamheter
 • att få ökad kunskap om hälso- och funktionsutveckling för barn med cerebral pares och autism

 

Nytta för verksamheten

 • Att den strukturerade kvalitetsuppföljningen med HabQ skall synliggöra eventuella brister i habiliteringen och bidra till kontinuerliga kvalitetsförbättringar som kommer barn och familjer till godo.
 • Att samarbetet mellan verksamheterna ska bidra till förbättrade möjligheter att beskriva olika behov för beslutsfattare i en hårdnande konkurrens om begränsande resurser mellan olika verksamheter och patientgrupper.
 • Att registret följer upp om rekommenderade evidensbaserade åtgärder ges inom habiliteringarna och resultat av dessa insatser på brukarnas hälsa och funktion samt upplevelse av kvalitet i verksamheten.
 • Att den strukturerade kvalitetsuppföljningen ger underlag för framtida gemensamma större analyser och forskningsprojekt.