Vision – Syfte – Mål – Aktuella målgrupper

Syfte

 • att bedöma om metoder för habilitering är effektiva genom att utvärdera resultat av insatser
 • att bidra till ökad kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning genom att följa funktion och hälsa för de grupper som följs inom HabQ
 • att erbjuda information till patienter och närstående om i vilken utsträckning rekommenderade metoder används, resultat av insatser samt om utveckling av hälsa och funktion vid vissa tillstånd
 • att bidra till arbetet med kvalitetsförbättringar i vården genom att följa upp om rekommenderade metoder för habilitering används och genom att kartlägga närståendes upplevelse av kvalitet i verksamheten
 • att bidra till ny kunskap genom att registerdata görs tillgänglig som underlag för forskning om funktionsnedsättning och habiliteringsarbete
 • Att registret utgör ett stöd i regionernas och landstingens arbete med kunskapsstyrning

Mål 2018 -2022

 • Kvalitetsindikatorer definieras för insatserna Föräldraskapsstöd samt för Mångsidiga intensiva respektive riktade insatser till små barn med autism och följs upp kontinuerligt med minst 80 % nationell täckningsgrad
 • Hälsomått rapporteras vid definierade årsintervall för de barn som följs upp i HabQ
 • Närstående kan på ett enkelt och begripligt sätt ta del av information på hemsidan om inkluderade barn
 • Minst 6 förbättringsarbeten utifrån registerdata är slutförda och visar att förbättring i verksamheten har uppnåtts
 • Minst 6 forskningsstudier med utgångspunkt från HabQs registerdata har publicerats i vetenskaplig tidskrift
 • Kontakt upprättas under 2018 med företrädare för relevant nationellt programområde för kunskapsstyrning

Aktuella målgrupper för uppföljning med HabQ

 • Alla nya barn inom habiliteringen 0 -14 år inkluderas och följs till och med 17 års ålder
 • Alla nya barn med autism upp till 6 år som har kontakt med habiliteringen inkluderas och följs till och med 17 års ålder.

Barn med autism utgör idag mer än hälften av alla nya barn som remitteras till habiliteringen. Metoden Mångsidiga Intensiva Insatser till barn med autism har god evidens och ingår, liksom föräldrastöd enl vissa riktlinjer, i Föreningen Sveriges Habiliteringschefers evidensbaserade rekommendationer. HabQ har därför valt att att i första hand prioritera dessa två viktiga områden för uppföljning i registret.