Organisationen

Ansvar för styrning av registret har styrgruppen för HabQ med representation från
         professionella verksamma inom habilitering och forskning
        närstående och patienter via relevanta patientföreningar

        Föreningen Sveriges Habiliteringschefer (FSH)

Styrgruppen träffas 1-2ggr/år och utser registerhållare, ordförande och sekreterare samt medlemmar till arbetsutskottet för det kommande året.

Arbetsutskott består av registerhållare, ordförande och sekreterare, registersamordnare, utvecklingsansvarig, representant från FSH. Arbetsutskottet träffas 6ggr/år, 3ggr på våren och 3ggr på hösten. Minst två möten per termin ska vara fysiska möten övriga kan vara videokonferens.

HabQ koordinatorerna består av de olika professioner som finns inom Barn- och ungdomshabiliteringens organisation. HabQ koordinatorerna träffas 1-2 ggr/termin. Resurstillfällen erbjuds på efterfrågan av koordinatorerna. HabQ koordinatorn har tillsammans med styrgruppsrepresentanter ansvar för att identifiera alla barn med funktionshinder i sin region. HabQ-koordinatorn finns på den lokala habiliteringen och har ansvar för den lokala organisationen och kvalitetssäkring av inrapporterade data.

Centralt personuppgiftsansvar (CPUA) har Region Östergötland. CPUA ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett rättsäkert sätt. CPUA har ansvar för den övergripande säkerheten kring kvalitetsregistren, att felaktiga uppgifter rättas och att utplåning sker vid begäran (källa: Nationella Kvalitetsregister). CPUA beslutar om uttag av data för t ex forskningsändamål efter ansökan.

 

 

 

Barn- och Vuxenkvalitetsregister (BoV), Registercentrum Sydost. Barn- och Vuxenkvalitetsregister (BoV) är en samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister främst inom barnområdet. Gemensamt för dessa register är att alla finns på IT-plattformen Compos hos systemleverantören Carmona AB. Registren samverkar bland annat i arbetet med att utveckla IT-lösningar och enas om gemensamma hälsodata och livskvalitetsformulär (PROM och PREM) och göra dessa tillgängliga på plattformen. BoV leds och administreras av Registercentrum sydost som bland annat stöttar registren med samordning, omvärldsbevakning, juridiska avtal, kommunikation samt ekonomifrågor gentemot Carmona.

Arbetsordning 2019

Verksamhetsplan 2019

Registerpopulation och kvalitetsindikatorer 2019

Verksamhetsberättelse 2018