Organisationen

Styrgruppen utses av de landsting/regioner som ingår i kvalitetsregistret och ska bestå av verksamhetschefer från habiliteringen, en representant från Föreningen Sveriges habiliteringschefer (FSH), en utvecklingsansvarig med FOU kompetens från Linköpings universitet och intresseorganisationerna. Styrgruppen träffas 1-2ggr/år och utser registerhållare, ordförande och sekreterare samt medlemmar till arbetsutskottet för det kommande året. Styrgruppen äger den data som finns i kvalitetsregistret. De olika ingående verksamheterna äger den data som tillhör det egna landstinget/regionen. Tillgång till den samlade datan erhålls efter beslut i styrgruppen.

Arbetsutskott består av registerhållare, ordförande och sekreterare, registersamordnare, utvecklingsansvarig, representant från FSH. Arbetsutskottet träffas 6ggr/år, 3ggr på våren och 3ggr på hösten. Minst två möten per termin ska vara fysiska möten övriga kan vara videokonferens. Arbetsutskottet utser två representanter till Svenska Barn och Vuxenkvalitetsregistret (SvBoV).

HabQ koordinatorerna består av de olika professioner som finns inom Barn- och ungdomshabiliteringens organisation. HabQ koordinatorerna träffas 1-2 ggr/termin. Resurstillfällen erbjuds på efterfrågan av koordinatorerna. HabQ koordinatorn har tillsammans med styrgruppsrepresentanter ansvar för att identifiera alla barn med funktionshinder i sin region. HabQ-koordinatorn finns på den lokala habiliteringen och har ansvar för den lokala organisationen och kvalitetssäkring av inrapporterade data.

 

Registersamordnaren ansvarar för den administrativa utformningen av brev, metodfrågor, formulär, hemsida samt ansvarar för att återrapportera resultat till styrgrupp och koordinatorer.

Barn- och Vuxenkvalitetsregister (BoV), Registercentrum Sydost. Barn- och Vuxenkvalitetsregister (BoV) är en samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister främst inom barnområdet. Gemensamt för dessa register är att alla finns på IT-plattformen Compos hos systemleverantören Carmona AB. Registren samverkar bland annat i arbetet med att utveckla IT-lösningar och enas om gemensamma hälsodata och livskvalitetsformulär (PROM och PREM) och göra dessa tillgängliga på plattformen. BoV leds och administreras av Registercentrum sydost som bland annat stöttar registren med samordning, omvärldsbevakning, juridiska avtal, kommunikation samt ekonomifrågor gentemot Carmona.