Information

Vill du vara med och förbättra vården?

Vad är nationella kvalitetsregister?

Ett nationellt kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvårdens tjänster. I kvalitetsregistren samlas data om patientens/brukarens hälsa och den vård som ges. De uppgifter som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos, behandling och resultat. Det kan också vara uppgifter från en enkät som patienten/brukaren har svarat på. Syftet är att insamlade uppgifter ska användas till att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa. Det finns kvalitetsregister för många olika sjukdomar och behandlingar. Med hjälp av uppgifterna kan man på nationell, regional och lokal nivå se förändringar av hälsa över tid, jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder och se vad som ger bäst resultat. Man kan också jämföra vårdens kvalitet på olika vårdenheter. I registren samlar man information om så många patienter/ brukare som möjligt. Det är av stor vikt att så många patienter/brukare som möjligt lämnar sitt bidrag till kvalitetsregistren, vilket ökar tillförlitligheten på resultat och utvärdering. Resultaten ska användas i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete för att uppnå en jämlik vård i Sverige.

Sekretess och säkerhet

Informationen om dig som patient/brukare omfattas av sekretess och skyddas av flera lagar; offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen och personuppgiftslagen. Uppgifterna har samma starka skydd som journaluppgifter.

Rättigheter

Det är frivilligt att vara med i ett kvalitetsregister. Om du vill vara med eller inte påverkar inte den vård som du får. Om du inte vill vara med ska du berätta det för din personal. Om du bestämmer dig för att vara med, så kan du när som helst ändra dig och få dina svar raderade från registret. Du kan en gång per år få veta vilka uppgifter som har registreras om dig, det kostar ingenting.