Om föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd

Nationell strategi: Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för ett stärkt stöd i föräldraskapet. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling via stöd till föräldrar och andra närstående vuxna. Föräldraskapsstöd är insatser som stärker föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk. För att bistå kommuner, regioner, civilsamhället och andra som arbetar med stöd till föräldrar har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, fått i uppdrag att stödja och följa upp strategin.

Länk: https://www.mfof.se/foraldraskapsstod.htlm

Barnkonventionen: Det nationella stödet till föräldrar ska utgå från barnkonventionens princip om barnets bästa.

Länk:  https://www.barnombudsmannen.se

Föräldraskapsstöd i praktiken

 Stöd kan erbjudas på olika sätt enskilt eller i grupp, genom muntlig eller skriftlig information. Föräldrautbildning är ett begrepp som ofta används för föreläsningar med olika teman eller för handledda gruppsamtal och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. Föräldraträningsprogram som tex Cope eller Komet erbjuds som hjälp till föräldrar att bemöta risk för beteendeproblem hos barnen.  En annan typ av mötesplats kan vara webbplatser och föräldraforum på internet eller sociala medier.

Länk:  http://www.anhöriga.se

Olika former av föräldraskapsstöd

Universellt förebyggande föräldraskapsstöd är insatser som erbjuds till alla föräldrar exempelvis via mödra och barnhälsovård eller förskola och skola. Selektivt förebyggande föräldraskapsstöd erbjuds föräldrar som tillhör en riskgrupp tex barn med beteendeproblem eller barn med funktionsvariationer. En del föräldrar kan också behöva individuellt stöd, s.k.  Indikerat förebyggande föräldraskapsstöd om barnet eller familjen börjat uppvisa symptom på ohälsa. Selektiva och indikerade insatser kan tillsammans kallas för riktat stöd

Forskning

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. Sammanställd forskning visar att föräldrar till barn med funktionsvariationer kan behöva, förutom ett universellt stöd, ett riktat stöd som innehåller information om rättigheter, kunskaper om barnets diagnos och behov av anpassat stöd, stöd till syskon, eget psykologiskt stöd och möjlighet till gemenskapskontakt med andra familjer samt stöd i samordning.

Länk:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/foraldrastod/

 

Habiliteringens riktade föräldraskapsstöd[1]

Föreningen Sveriges habiliteringschefer har långsiktigt arbetat för att säkra kvaliteten i habiliteringens verksamheter. Nationella arbetsgrupper har tillsatts och genomför systematiska litteraturgranskningar för att tillhandahålla kunskap kring vilken evidens som finns för olika åtgärder inom habiliteringens område. Evidensrapporten om habiliteringens föräldrastöd gav följande rekommendationer.

  • En basmodell med föräldrastöd bör erbjudas alla.
  • För de med större behov bör ett fördjupat stöd Stödet skall utgå från familjens indikerade behov och ha tydliga metoder avseende mål och innehåll. För att bedöma individuella behov bör standardiserade skattningsskalor användas

Länk:  http//www.habiliteringisverige.se/publicerade-EBH-arbeten

Kvalitetsregistret HabQ följer upp om regionernas habiliteringar ger de insatser för föräldraskapsstöd som rekommenderas dvs habiliteringsinsatser som i huvudsak riktas mot föräldrars/familjens fungerande. För resultat hänvisas till årsrapporter.

[1] Begreppet föräldraskapsstöd har ersatt tidigare begrepp föräldrastöd