Familjebaserad habilitering

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Familjers upplevelse av om habiliteringen är familjebaserad

Föräldrarnas nöjdhet med habiliteringen mäts med MPOC-20. MPOC-20 täcker fem kvalitetsområden för god ”familjebaserad” barn- och ungdomshabilitering: 1/ Stärkande samarbete 2/ Respektfullt och stödjande bemötande 3/ Samordnad och allsidig habilitering 4/ Tillhandahållandet av generell information 5/ Tillhandahållandet av specifik information.

Varje område innehåller flera frågor som skattas utifrån förälderns ställningstagande huruvida habiliteringen har givit barnet/ungdomen stöd/behandling under det senaste året; 

7 - I mycket stor utsträckning
6 - I stor utsträckning, 
5 - I ganska stor utsträckning,
4 - I viss utsträckning, 
3 - I liten utsträckning, 
2 - I mycket liten utsträckning, 
1 - Inte alls, 
0 - inte aktuellt. 

Vad visar diagrammen?

Översta diagrammet - Grön stolpe visar andel föräldrar (i procent) i landstinget/ regionen som är nöjda i ”ganska stor utsträckning” eller mer (medel 5 eller mer). Siffran i stolpen anger antal skattande föräldrar (1 per familj). Den grå delen av stolpen visar andel föräldrar som bara är nöjda i ”viss utsträckning” eller mindre (medel 5 eller mindre). Målet för verksamheten är att 80% av föräldrarna ska ha en grön stolpe för delområdena ”stärkande samarbete, specifik och generell information”. Stolpen ska nå den streckade linjen (d.v.s. skatta minst 5 i medel). Det är alltså delområdena ”stärkande samarbete, specifik och generell information” som behöver förbättras för att målet ska uppnås.

Nedersta diagrammet – svarar på en övergripande fråga och visar hur nöjd man är med habiliteringen på det hela taget. Föräldrarnas skattning delas upp i fyra olika svarsalternativ: Mycket nöjd, Nöjd, Inte helt nöjd, Missnöjd.

44% av familjerna har besvarat frågan (avser 2015)