Kvalitetsindikatorer – krav på en indikator

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Krav på en indikator

  1. Ange riktning dvs om höga eller låga värden visar på bra eller dålig kvalitet och/eller effektivitet.
  2. Vara betydelsefull och belysa ett område som är viktigt för verksamheten att förbättra.
  3. Vara valid, dvs den ska mäta det som eftersträvas på ett tillförlitligt sätt i ett ”system” som samlar in data på ett likartat sätt år efter år. Kvalitetsregister är ett exempel på ett sådant system.
  4. Ha starkt stöd och vara baserad på kunskap t.ex riktlinjer, vetenskap, laglig grund, beprövad erfarenhet eller baserad på kunskap inhämtad om gemensam uppfattning från den som berörs av vården (patienten eller brukaren).
  5. Vara möjlig att påverka så att ansvariga (huvudman eller utförare) inom offentligt finansierad verksamhet i kommuner och landsting/regioner ska kunna påverka resultatet för indikatorn.
  6. Vara mätbar och kunna mätas på samma sätt i hela landet och med data som samlas kontinuerligt från år till år.

Asplund, K m.fl. Indikatorer i kvalitetsregister. Vad är en kvalitetsindikator? I boken Nationella Kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Karolinska Institutet, University Press, 2014 s.85-86.