EQ-VAS

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Observera att resultatet endast visas om data finns från fler än 10 personer. Kontakta din habilitering om du har frågor eller funderingar om ditt barns funktionsnivå eller diagnos utifrån de resultat som visas.

Självskattad generell hälsa beskrivs med hjälp av hälsoenkäten EuroQol-5 Dimensions-Youth (EQ- 5D-Y). Hälsoenkäten innehåller två delar; ett hälsostatus (som ej redovisas här) och en övergripande skattning av hälsotillståndet.  Den övergripande skattningen är gjord av en förälder/vårdnadshavare (från 6 år) och/eller barnet själv (från 9 år). Den som skattar svarar på frågan ”Hur bra är din hälsa idag? ”Skattningen görs genom att den som svarar sätter ett kryss på en VAS-skala som är en 20 cm lång, stående linje, med högsta värde 100 högst upp på linjen, som motsvaras av ”Den bästa hälsa Du kan tänka Dig” och lägsta värde 0, längst ner på linjen, som motsvaras av ”Den sämsta hälsa Du kan tänka Dig”.

56 % av alla barn som finns med i HabQ och som är över 9 år har självskattat sin hälsa och 75 % av föräldrarna har skattat barnets hälsa (avser 2015).

Instrumentet är standardiserat och uppvisar tillfredställande reliabilitet och validitet. Vad innebär detta?

Standardiserat: exakta beskrivningar finns för hur testet ska utföras.
Reliabilitet: med vilken precision testet mäter.
Validitet: huruvida tester verkligen mäter det man avser mäta.

GMFCS I

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

GFMCS II

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

GMFCS III

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

GMFCS IV

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

GMFCS V

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

MACS och GMFCS är klassifikationer. Eftersom barn med CP fungerar väldigt olika kan det vara bra att kunna jämföra hälsouppföljningar för barn i samma funktionsnivå.