TOM – Kommunikation, tal- ät- och sväljförmåga

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Observera att resultatet endast visas om data finns från fler än 10 personer. Kontakta din habilitering om du har frågor eller funderingar om ditt barns funktionsnivå eller diagnos utifrån de resultat som visas.

Kommunikation, tal, ät- och sväljförmåga bedöms av logoped med instrumentet Therapy Outcome Measure (TOM). Barnets/ungdomarnas förmågor bedöms genom observation vid 3, 6 och 12 år. Skattning görs för fem olika områden; A/ Tal och språk, B/ Uttalssvårigheter (fonologi, taldyspraxi), C/ Motoriska talsvårigheter (dysartri), D/ Svårigheter att äta och svälja (dysfagi) och E/ Kommunikativ effektivitet. Inom varje område bedöms funktionstillståndet (förmågor) utifrån tre aspekter: kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet enligt ICF. Bedömningen av förmågor görs på en skala med 11 steg (0, 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5).  Högre värde innebär högre skattad förmåga. 

Diagrammen nedan visar barnets förmågor inom de fem olika områdena i förhållande till barn utan funktionsnedsättning. 0 = ingen funktion, ingen aktivitet eller ingen delaktighet och 5 = normal funktion för åldern. Ett oförändrat värde innebär därför att man utvecklas i samma takt som barn utan funktionsnedsättning.

MACS I

Diagnosfördelning

Diagnosfördelningen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

Tal och språk

Vid tre års ålder finns en större variation i hur bra man kan hantera tal och språk, jämfört med vid 6 och 12 år.  Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt nedsättning av kroppsfunktion”. Aktivitet: Vid 3 och 6 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt begränsning av aktivitetsutförande” medan det vid 12 års ålder ligger på ”normal” nivå. Delaktighet: Vid 3 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt inskränkt delaktighet” medan det vid 6 och 12 års ålder ligger på ”normal” nivå.

Uttalssvårigheter

Vid 3 års ålder finns en större variation i uttalssvårigheter, jämfört med vid 6 och 12 år.  Kroppsfunktion: Vid 3 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt funktionsnedsättning” medan det vid 12 års ålder ligger på ”normal” nivå. Aktivitet: Vid 3 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt funktionsnedsättning” medan det vid 6 och 12 års ålder ligger på ”normal” nivå.

Motoriska svårigheter

De flesta av barnen bedöms inte ha några ”motoriska talsvårigheter”.

Svårigheter att äta och svälja

De flesta av barnen bedöms inte ha några ”svårigheter att äta och svälja”.

Kommunikativ effektivitet

De flesta av barnen bedöms ha lätta svårigheter med ”kommunikativ effektivitet” vid 3 års ålder men inte vid 6 och 12 års ålder.

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

MACS II

Diagnosfördelning

Diagnosfördelningen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

Tal och språk

Variationen i hur bra man kan hantera tal och språk stor inom de tre åldersgrupperna. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt nedsättning av kroppsfunktion”. Aktivitet: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt begränsning av aktivitetsutförande”. Delaktighet: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt inskränkt delaktighet”. Trenden är att funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsningen och delaktighetsinskränkningen ökar vid 12 år. Tolkning – det kan förklaras av att ”glappet” till barn utan funktionsnedsättning ökat då förväntningarna på barn vid 12 års ålder avseende tal och språk är höga.

Uttalssvårigheter

Vid 3 och 6 års ålder finns en större variation i uttalssvårigheter, jämfört med 12 år.  Kroppsfunktion: Vid 3 och 6 års ålder ligger mittenvärdet på ” lätt nedsättning av kroppsfunktion” medan det vid 12 års ålder ligger på ”normal” nivå. Aktivitet: Vid 3 och 6 års ålder ligger mittenvärdet på ”lätt funktionsnedsättning” medan det vid 12 års ålder ligger på ”normal” nivå.

Motoriska svårigheter

Det finns en variation i de tre åldersgrupperna men de flesta av barnen bedöms inte ha några ”motoriska talsvårigheter”.

Svårigheter att äta och svälja

Den variationen i de tre åldersgrupperna är förhållandevis liten. De flesta av barnen bedöms inte ha några ”svårigheter att äta och svälja” eller ha mycket lätta svårigheter.

Kommunikativ effektivitet

Det finns en variation i de tre åldersgrupperna men flesta av barnen bedöms ha lätta svårigheter till inga svårigheter med ”kommunikativ effektivitet” vid 3, 6 och 12 års ålder.

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

MACS III

Diagnosfördelning

Diagnosfördelningen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

Tal och språk

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna i hur bra man kan hantera tal och språk. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”måttlig nedsättning av kroppsfunktion”. Aktivitet: Vid 3 ålder ligger mittenvärdet på ”stor begränsning av aktivitetsutförande” medan det vid 6 och 12 års ålder ligger på ”måttliga begränsningar”. Delaktighet: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”måttligt inskränkt delaktighet”.

Uttalssvårigheter

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”måttlig nedsättning av kroppsfunktion”.   Aktivitet: Vid 3 års ålder ligger mittenvärdet på ”stor begränsning i aktivitetsutförande medan mittenvärdet vid 6 och 12 visar på måttlig begränsning i aktivitetsutförande. En jämförelse av resultaten mellan åldersgrupperna tyder på en utveckling med successivt minskade uttalssvårigheter och en ökad aktivitet.

Motoriska svårigheter

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna. Kroppsfunktion: Vid 3 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”måttlig nedsättning av kroppsfunktion” medan det vid 6 års ålder visar stor funktionsnedsättning”. Aktivitet: Vid 3 och 12 års ålder visar mittenvärdet på måttlig begränsning i aktivitetsutförande och vid 6 års ålder på stor begränsning.

Tolkning: Vid 3 år är det vanligt med uttalsavvikelser hos barn utan funktionsnedsättning. Detta medför eventuellt en högre tolerans och därmed ett högre mittenvärde vid 3 år i den undersökta gruppen. Vid 6 år sjunker mittenvärdet i förhållande till barn med typisk utveckling. Det kan bero på att förväntningarna på ett tydligt tal är högre vid 6 år och funktionen skattas därmed lägre. Vid 12 år har denna grupp barn med cp förbättrat sitt tal och de flesta bedöms nu har måttliga funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar.

Svårigheter att äta och svälja

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna. Kroppsfunktion: Vid 3 och 12 år visar mittenvärdet på lätt ” nedsättning av kroppsfunktion att äta och svälja”. Vid 6 års ålder visar mittenvärdet inga funktionsnedsättningar. Aktivitet: Vid 3, 6 och 12 års ålder visar mittenvärdet lätta begränsningar i aktivitetsutförandet att äta och svälja. Delaktighet: Vid 3, 6 och 12 års ålder visar mittenvärdet lätt inskränkning i delaktighet att äta och svälja.

Kommunikativ effektivitet

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna. Aktivitet: Vid 3 och 6 års ålder visar mittenvärdet en måttlig begränsning av aktivitetsutförandet. Vid 12 år ålder visar mittenvärdet en lätt begränsning av aktivitetsutförandet. Delaktighet: Vid 3 och 6 års ålder visar mittenvärden en måttligt inskränkt delaktighet och vid 12 års ålder visar mittenvärdet lätt inskränkning i delaktighet i kommunikativ effektivitet.

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

MACS IV

Diagnosfördelning

Diagnosfördelningen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

Tal och språk

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna i hur bra man kan hantera tal och språk. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”stor nedsättning av kroppsfunktion”. Aktivitet: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”stor begränsning av aktivitetsutförande”. Delaktighet: Vid 3 och 6 års ålder ligger mittenvärdet på ”mycket stor inskränkning i delaktighet” medan vid 12 år ligger mittenvärdet på måttlig inskränkning av delaktighet.

Tolkning: Resultaten tyder på att insatser för ökad delaktighet är mycket betydelsefullt eftersom förändring syns i delaktighetsbedömningen trots kvarstående stora svårigheter enligt bedömning av kroppsfunktionen.

Uttalssvårigheter

Antalet barn med bedömd funktion understiger 10 och visas inte.

Motoriska svårigheter

Det finns en stor variation vid de två åldersgrupperna 6 och 12 år. Antalet barn i grupperna är litet 13 respektive16 barn. Kroppsfunktion: Vid 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”stor nedsättning av kroppsfunktion”.  Aktivitet: Vid 6 och 12 års ålder visar mittenvärdet på stor begränsning i aktivitetsutförande.

Svårigheter att äta och svälja

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 år visar mittenvärdet på måttlig ”nedsättning av kroppsfunktion att äta och svälja”. Aktivitet: Vid 3 och 6 års ålder visar mittenvärdet måttligt stor begränsning i aktivitetsutförandet och måttlig till lätt begränsning att äta och svälja vid 12 år. Delaktighet: Vid 3 och 6 års ålder visar mittenvärdet stor inskränkning i delaktighet och vid 12 års ålder visar mittenvärdet måttlig till lätt inskränkning i delaktighet att äta och svälja.

Kommunikativ effektivitet

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna. Aktivitet: Vid 3 och 6 års ålder visar mittenvärdet en måttlig till stor begränsning av aktivitetsutförandet. Vid 12 år ålder visar mittenvärdet en måttlig begränsning av aktivitetsutförandet. Delaktighet: Vid 3 och 6 års ålder visar mittenvärden en stor inskränkning i delaktighet och vid 12 års ålder visar mittenvärdet måttlig inskränkning i delaktighet i kommunikativ effektivitet.

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

MACS V

Diagnosfördelning

Diagnosfördelningen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

Tal och språk

Det finns en variation i de tre åldersgrupperna i hur bra man kan hantera tal och språk. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”total till mycket stor nedsättning av kroppsfunktion”. Aktivitet: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”mycket begränsning av aktivitetsutförande”. Delaktighet: Vid 3, 6 och 12  års ålder ligger mittenvärdet på ”mycket stor inskränkning i delaktighet”. Det är en stor andel barn, fler än hälften i denna grupp, som saknar förmåga till tal- och språk.

Uttalssvårigheter

Antalet barn med bedömd funktion understiger 10 och visas inte.

Motoriska svårigheter

Det finns en variation vid de tre åldersgrupperna. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 års ålder ligger mittenvärdet på ”total till mycket stor nedsättning av kroppsfunktion”.  Aktivitet: Vid 3, 6 och 12 års ålder visar mittenvärdet på stor begränsning i aktivitetsutförande. Det är en stor andel barn, fler än hälften i denna grupp, som saknar förmåga till tal.

Svårigheter att äta och svälja

Det finns en stor variation i de tre åldersgrupperna. Kroppsfunktion: Vid 3, 6 och 12 år visar mittenvärdet på måttligt stor ”nedsättning av kroppsfunktion att äta och svälja”. Aktivitet: Vid 3, 6 och 12 års ålder visar mittenvärdet måttligt stor begränsning i aktivitetsutförandet. Delaktighet: Vid 3, 6 och 12 års ålder visar mittenvärdet stor inskränkning i delaktighet att äta och svälja.

Kommunikativ effektivitet

Det finns en variation i de tre åldersgrupperna. Aktivitet: Vid 3, 6 och 12 års ålder visar mittenvärdet en mycket stor begränsning av aktivitetsutförandet. Delaktighet: Vid 3 och 6 års ålder visar mittenvärden en mycket stor inskränkning i delaktighet och vid 12 års ålder visar mittenvärdet en stor inskränkning i delaktighet i kommunikativ effektivitet.

Vad visar diagrammen?

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka. Data redovisas inte om gruppen består av färre än 10 personer.

MACS och GMFCS är klassifikationer. Eftersom barn med CP fungerar väldigt olika kan det vara bra att kunna jämföra hälsouppföljningar för barn i samma funktionsnivå.