Förbättringsarbete

Rapporter om förbättringsarbete med stöd av HabQ under 2018:
Region Jämtland/Härjedalen, Förbättringsarbete mottagandeprocess för föräldrar
Region Skåne, Kommunikationsstrategi
Region Uppsala, Förbättrad patientsäkerhet, Förbättrad patientsäkerhet, Öka täckningsgrad
Region Västerbotten, Förbättringsprojekt kring fördjupat föräldraskapsstöd med ACT
Region Västerbotten, Påverkansanalys modell för förbättringsarbete
Region Västerbotten, Uppföljning av vuxna med problemskapande beteende
Region Västra Götaland, Öka täckningsgrad, förtydliga "Föräldrastöd bas", införa uppföljningssamtal vid avslutat föräldraskapsstöd
Region Östergötland, Förbättrad kvalitet i föräldraskapsstöduppföljning

Persson, G., Wiklund, K., Folkesson, C. En studie ur ett föräldraperspektiv i Västerbotten. (2016). Kan HAD och SSF vara verktyg att mäta föräldrars hälsa i HabQ? En studie ur ett föräldraperspektiv i Västerbotten?

Kammerlind, P., Johansson, M. (2016). Slutrapport Optimal habilitering. RCSO, Qulturum, Jönköpings läns landsting, Registercentrum syd-ost, Registercentrum Norr,  HabQ Nationellt kvalitetsregister i habilitering NKR-175.

Persson,G., Wiklund, K., Carballeria Suarez, N., Folkesson, C. (2015). Hur kan HabQ-kvalitetsregister förbättra habiliteringens föräldrastöd? En studie ur ett föräldraperspektiv i Västerbotten. Barn och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

Sköld, A., Matèrne, M., Hedberg, Å., Ödman, P. (2013). Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ – föräldrars synpunkter och önskemål på information från register. Rörelsehindrad Barn och Ungdom (RBU), Linköpings universitet; Fysioterapi, Nationellt kvalitetsregister i habiliterings hemsida

Schöld, A-K, Widmark L. (2017). Optimal Habilitering, Förbättra habiliteringens information till föräldrar och anhöriga, Region Östergötland.