Årets första HabQ koordinatorsträff via video startade HabQ-året 2019

Årets första HabQ koordinatorsträff via video startade HabQ-året 2019. Nils Haglund informerade om skolbarn autism med uppföljning var tredje år upp till 15 år för de barn med autism som tas emot före 6 års ålder. Syftet är att följa upp resultatet av tidigare insatser men också att följa upp hälsan hos barn med autism och för att utveckla vår kunskap om denna grupp av barn. Läs mer på (länk till Nils formulär i handboken). Carina informerade om en del justeringar som kommer i Compos och om nätverk föräldrastöd.

SKLs ledningsgrupp för Nationella kvalitetsregister har haft mindre medel att fördela för 2019 och HabQ är ett av flera register som inte får del av medlen i år. Vi har en del medel sparade sedan tidigare år men det innebär ändå att vi måste dra ner på personalresurserna som är den stora utgiftsposten. Hur vi gör med planerade möten framöver är avhängigt av besluten i styrgruppen 1 mars. Planerade videomöten och resurstillfällen löper dock på som tidigare.

Pia Ödman, som tillsammans med Britt-Mari Ekholm och Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, har drivit och utvecklat HabQ under många år kommer nu att ägna sig åt sin lektorstjänst och forskning på heltid. Ett stort och varmt tack till Pia för allt det engagemang och den tid hon lagt ned på registret! Styrgrupp och au kommer att tacka av Pia längre fram.

Vi behöver fortsätta att öka täckningsgraden och vi är på rätt väg tack vare det stora arbete och engagemang som alla koordinatorer och medarbetare lägger ner. Vi har satt en deadline till 28 februari som sista inmatningsdag för data från 2018 och sen börjar vi ta ut data för årsrapporten. Vi önskar er lycka till i det arbetet för att vi gemensamt kan visa att HabQ är att räkna med och för att få data som ni och era chefer kan ha nytta av i utvecklingsarbetet.

Förbättrings- och utvecklingsarbete är en annan springande punkt som SKL tittar på och vi önskar få in korta rapporter de förbättringar ni har sett och de förbättringsarbeten som påbörjats eller avslutats under 2018 så att vi får med dem till vår verksamhetsberättelse för 2018.

Arbetet med HabQ har gott stöd från många håll bl a vårt registercentrum RCSO, Nationellt programområde Barns och ungas hälsa, FSH ml och vi räknar med att söka medel för fortsatt arbete 2020. Hur det går är förstås avhängigt av vad som händer 2019 både nationellt och när det gäller HabQ specifikt. Vår ambition är att satsa framåt tillsammans med er och era kollegor och chefer.