Reviderad information om urvalslistor

Vi har en ny urvalslista i Compos för föräldraskapsuppföljningen som heter ”Avslutat basprogram”.

Barnet läggs in i denna lista när det finns ett ifyllt datum för avslutat föräldrastöd basprogram eller när datum för utvärdering har passerats med 12 månader.
Dock flyttas inte barnet från urvalslistan Våra patienter. I den listan finns alla barn som har en diagnos som tillhör HabQ och som tillhör aktuell enhet. Tanken var att underlätta överblicken per enhet över antal barn där det var aktuellt med KVÅ-registrering i pågående basprogram. Men vi kan inte plocka bort barn med avslutat basprogram från listan våra patienter eftersom många av barnen ändå fortsatt ska följas upp i autismuppföljning och hälsouppföljning. Därför kvarstår denna lista över alla ”Våra patienter” per enhet.

Urvalslistan Aktuella patienter för uppföljning av föräldrastöd basprogram kompletteras med en kolumn för datum för avslutat basprogram när detta registrerats samtidigt som barnet fortfarande kvarstår i denna urvalslista 12 månader efter utvärderingsdatum. Det innebär att ni kan se om svar på enkäten MPOC kommit in under dessa 12 månader.