Publikationer

Vetenskapliga artiklar 

Bøttcher, L., Stadskleiv, K., Berntsen, T., Christensen, K., Korsfeldt, Å., Kihlgren, M., Ödman P. (2016). Systematic cognitive monitoring of children with cerebral palsy – the development of an assessment and follow-up protocol. Scandinavian Journal of Disability Research; 18 (4), 304-315  doi: 10.1080/15017419.2015.1091035

Domellöf, E., Hedlund, L., Ödman, P. (2014). Health-related quality of life of children with functional diasabilities in a northern swedish county. Quality of Life Research; 23, (6), 1877-1882. doi 10.1007/s11136-013-0613-4

Öhrvall, A.M., Eliasson, A-C., Löwing, P., Ödman, P., Krumlinde-Sundholm, L. (2010). Self-care and mobility skills in children with cerebral palsy, related to their manual ablity and gross motor classifications. Developmental Medicine and Child Neurology; 52, 1048-1055.  doi:10.1111/j.1469-8749.2010.03764.x

Examensarbeten – magister/master och övriga uppsatser

Korsfeldt, Å. 2017. Stabilitet över tid avseende kognitiv stabilitet - en pilot-studie med data från HabQ-registret. Specialistexamensarbete, Sveriges psykologförbund.

Falck, B., & Malin Ternert, M., Domellöf, E. (2016). Föräldrastress och psykiskt välmående hos föräldrar till barn 7-12 år med funktionsnedsättning i Västerbotten. Masteruppsats. Psykologprogrammet, Umeå universitet.

Dufvenberg, M., Ödman, P. (2016). Interprofessionellt omhändertagande av smärta - för barn och ungdomar med cerebral pares, 6 - 18 år, inom habiliteringen. Region Östergötland,  Institutionen för Medicin och Hälsa och Strategiområdet för Implementering och lärande. Linköpings universitet.

Svenska artiklar

Sköld, A., Matèrne, M., Hedberg, Å., Ödman, P. (2014). Kan föräldrar ha glädje av kvalitetsregister. Rörelse nr 3, s. 36-37 http://www.exakta.se/x-online/rorelse/2014/1403/